Taiwan

Taiwan.jpg
 

1. Kinkaseki POW Memorial & Taiwan POW Memorial Park, Jinguashi

Read More (Monuments)

2. Taihoku Prison Memorial Plaque, Taipei

Read More (Monuments)

 

3. Taihoku Camp POW Memorial #6, Taipei

Read More (Monuments)

4. Kukutsu POW Camp Memorial, New Taipei City

Read More (Monuments)

 

5. Taichu POW Memorial, Taichung City

Read More (Monuments)

6. Heito Camp POW Memorial, Linluo

Read More (Monuments)

 

7. Taiwan Hellships Memorial & War and Peace Memorial Park, Qjin Island, Kaohsiung

Read More (Monuments)

8. Toroku Camp POW Memorial, Douliu

Read More (Monuments)

 

9. Karenko Camp POW Memorial Hualien

Read More (Monuments)

10. Shirakawa Camp POW Memorial, Tainan

Read More (Monuments)

 
Picture2.jpg

11. The Lighthouse in Wuchiu (Ockseu) Island (Wuqiu in Hanoi Pinyin)